ძიება
ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
Aşağıhisar Surları
Tarihi kentin en büyük bölümünü oluşturur. Surlar Zağnos Köprüsü'nden başlar, Zağnos Burcu'ndan kuzeye uzanarak denize ulaşır.
Ortahisar Surları
Güneyden kuzeye doğru uzanan dikdörtgen planlı ve geniş bir alanı çevrelemektedir.
Kale ve Gözetleme Kuleleri
AKÇAABAT        Akçaabat İlçesi, Akçakale Beldesi Kalesi         Akçakale Köyü içerisinde, denize hâkim bir noktada kurulmuş olan kale geniş bir alanı kapsamaktadır. Batı ve güney surları çok az tahrip olmuş, kuzey ve doğu surları kalıntılar halindedir. Deniz tarafındaki surlarında mazgal delikleri görülmektedir. Kuzey ve batıda bazı kule kalıntıları mevcuttur.
Yukarıhisar Surları
İki vadi arasında ve tarihi kentin en yüksek noktasında yer alır. Vadilerden Ortahisar'ın devamı gibi algılanır. Surlar Justinyen'in kenti onarımı sırasında elden geçmiştir (527-565). Saray kalıntısı 13. yy. öncesine, diğer bina kalıntıları ise 13. yy. ve sonrasına tarihlenmektedir. Güneye açılan Kule Kapısı yıkılmıştır. Kuzeyde Ortahisara iki kapı açılır. Yukarıhisar, iç kalenin akropolüdür.
Akçakale
Trabzon’un 18 km batısında bulunan Akçakale denize hakim bir terasta kurulmuştur. İlçeye ismini veren kale 1297 - 1330 yılları arasında İmparator Alexios II tarafından Selçuklular’dan korunmak amacıyla yaptırıldığı sanılmaktadır. Trabzon’un fethinden sonra Kale Osmanlı döneminde onarım görmüştür. Moloz ve kesme taştan yapılan kalenin birçok bölümü yıkılmış olmasına rağmen yine de orijinal görünümünden pek fazla uzaklaşmamıştır.