SEARCH
Email Address

Password   ?

444 15 61
İskenderpaşa Mosque
Iskender Pasha, who was one of the governors of Trabzon of the Kanuni era, made important contributions to the city’s development. The building inscription of the mosque with dates H.
Yenicuma Mosque
Dedicated to Trabzon’s savior and saint Eugenios, it is not known when the first church was built. Researchers indicate that the first work is basilica.
Mosque and Tomb of Gülbahar Hatun
It is one of the oldest and most original monuments of Islamic works in Trabzon.
Ortahisar Fatih Grand Mosque
The building, which dates back to 914, was used as the head church in the name of the Virgin Mary Church in the period of Komnenos.
Emir Mehmed Tomb
In the eastern and western facades, there are two windows with deaf-pointed arches, and in the north-east there is an entrance gate. The dome on the octagonal pulley is covered with lead. The trunk and pulley fringes are gradual. Although it is unknown who Emir Mehmed lies in the tomb, it is known that the other tomb belonged to Osman Baba from the Hatuncuk Tekkei shaykhs buried here in 1877. According to the inscription on the gate, it was built in 930/1523 AD.
Ahi Evren Tomb
This tomb is located in Boztepe. It is adjacent to the Mosque with the same name. It is referred to in the name of Ahi Evren, the founder of the Ahilik organization. The tomb is covered with a single dome on a square plan, one on the east and west sides, and two windows on the north ceiling. The entrance of the tomb is north facing. There is a building inscription on the common garden gate of the tomb and the mosque are showing H. 1308 / M. 1890.
Ortahisar Masjid
According to the inscription on the wall of the inner courtyard of the building, it was built by Saraczade under the leadership of Pir Nazifi with the help of the people and the people during Sultan Abdülaziz's reign in 1283 / M. 1866. It is understood from the book that the madrasa and the library were built at the same time with the masjid. It has a rectangular shape. The wood is covered with a crease on it. There is no minaret.
Yeni Mosque
Yeni Cami street, at the intersection of the Municipality Street and in the middle of the bazaar, the construction year of the mosque is H.1316-28 / (M.1912). The dome, which is formed with arches placed between the four columns and provided with pendantives to pass to the support system, is a rectangular plan with a square close to the square. The dome is supported by four vaults. There are 4 windows on the south wall and 3 windows on the east and west wall.
Center Dürbinar Mosque
The mosque with square space was built in stone in H.1159- (M.1743). The mosque was renovated in the 1970s and has undergone major changes in architecture. There is a three-parted congregation of open spaces around the rectangular-planed, coarse-grained masonry mosque. The crushed roof structure is covered with alaturka tiles. The original pulpit is made of wood and painted with white oil paint afterwards.
Tavanlı Mosque
It is one of the typical roofed mosques of Trabzon. It was made by Nemlizades in 1874. The thick stone walls show careful craftsmanship. There is a wooden mahfil on the entrance of the harem. Lighting of the mosque is provided with windows on all sides. The stone mihrab borders are embellished with vase-bearing trees and reliefs with folds. The mimbar is kept simple.
Ortahisar Camii
Yapı Altınbaşlı Meryem Kilisesi (Chrysokephalos) olarak adlandırılmıştır. Yapılışı 914 yılına kadar inmektedir. Bu yapının manastır içerisinde bazikalı planlı olarak yapıldığı sanılmaktadır. Bugünkü planın esası 12. yüzyılda gerçekleştirilmiş olmalıdır. Araştırmacılar yapının 6 esas onarım devri geçirdiği belirtmişlerdir. Kuzey girişi 14. yüzyılda inşa edilmiştir.
İskender Paşa Camii
Cami’nin H. 936, M. 1529 tarihli inşa kitabesi cephedeki giriş kapısının üzerindedir. Ayrıca burada yapının bugünkü haline kavuştutuğu 1882 yılı onarımına ait kitabe de bulunmaktadır. Avlusunda yer alan medresesi yıkılmış, batı tarafındaki mezarlık kaldırılmıştır. Burada sadece İskender Paşa’nın mezarı bırakılmıştır. Camiye değişik zamanlarda ilaveler yapılmış ve onarımlarla orijinalitesi bozulmuştur. Çok iyi bir taş işçiliğine sahiptir.
Tabakhane Camii
1979 yılında yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen Tabakhane Camii'nin özgün ilk yapısı, iç kapı üzerindeki orijinal kitabesine göre H. 1060 / M. 1650 yılında inşa edilmiştir. Son cemaat revakı doğu duvarı üzerinde yer alan onarım kitabesine göre H. 1306 / M. 1888-89 yılında ciddi onarımdan geçmiştir. Tescil fişlerine göre yaptıran Hacı Mustafa, onartan ise Mahmut'un peşkir ağası Mahmut Ağa'dır.
Pazarkapı Camii
Yıkılarak 1987 yılında günümüzdeki biçimiyle yeniden inşa dilen Pazarkapı Camii'nin ilk özgün yapısı, kitabesine göre Kethuda Abdullah Ağa'nın girişimleriyle mahalle halkı tarafından H. 1020 / M. 1611 yılında inşa ettirilmiştir. Ancak 1963 yılı tescil kayıtlarında, bu yıllarda hala ayakta olan caminin 19. yy. ortalarına ait olduğu belirtilmektedir. Söz konusu bu cami dikdörtgen plan üzerine, moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir.
Müftü Camii
1967 yılında yıktırılarak günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa ettirilen Müftü Camii'nin özgün yapısı, T.K.T.V.K.K. tescil fişlerine göre 18. yy.a tarihlendirilmektedir. Yıktırılmadan önce, 1963 yılında düzenlenen tescil fişlerine göre Müftü Hacı İsmail Efendi'nin inşa ettirdiği belirtilen özgün Müftü Camii, moloz ve kesme taşla inşa edilmiş dikdörtgen bir biçime sahiptir.
Mustafa Efendi Camii
1963 yılı tescil fişlerinde bu yapının 1954 yılında satılarak bir bölümünün iki katlı konuta dönüştürüldüğü belirtilmektedir. 19801i yıllara ait bir fotoğraftan mescidin giriş cephesinin ayakta olduğu, yeni sahiplerinin bunu bahçe duyan olarak kullandığı görülmektedir. Ortada giriş kapısı ile her iki yandaki söveli pencere boşluktan bu duvar için karakteristiktir. Girişin üzerinde yer alan kitabesine göre söz konusu mescit H. 1326 / M.
İncirlik Camii
1970’li yıllarda yıktırılarak 1977-80 yılları arasında günümüzdeki biçimiyle aynı yerde yeniden inşa edilen İncirlik Camii'nin özgün yapısı 20. yy. başlarına tarihlendirilmektedir. Tuluk ve Düzenli Osmanlı kayıtlarında Süleymân Bey ve Kabakmeydanı Camii olarak geçen caminin bugünkü İncirlik Camii'nin yerinde yer aldığını iddia etmektedirler.
Gözaçan Camii
Yıkılarak 1992 yılında günümüzdeki biçimiyle yeniden inşa edilen Gözaçan Camii'nin özgün ilk yapısının 20. yy.ın başında inşa edildiği düşünülmektedir. Yatay dikdörtgen bir plana sahip özgün caminin doğu, batı ve kıble duvarları moloz taşla inşa edilmiştir. Doğu cephesinde dairevi kemerli üç penceresi vardır. Yapı, 19301u yıllarda onarım geçirerek kuzey cephesine iki katlı ahşap karkas bir ek yapılmıştır.
Sarmaşıklı Camii
Yapı, Kemerkaya Mahallesi'nde yer almaktadır. Trabzon surlarının doğusunda kalan şapel, tek mekânlı olup dıştan beşgen, içten ise yarım daire bir apsise sahiptir. inşa tarihi tam olarak bilinmeyen yapının şimdiki hali iki katlıdır. Üst kata döner bir merdivenle ulaşılır. Önceleri zemin katı dükkân olarak kullanılmış, 1992'de ise caminin şadırvanına dönüştürülmüştür. Giriş kapısı yapının kuzeybatı köşesindedir.
Molla Siyah Camii
Pazarkapı Mahallesi'nde yer alan yapısı, Millet 11. yy.a tarihlendirmektedir. Özgün biçimi üç nefti ve apsisli bir bazilikadır. Apsislerden ortadaki dışarıdan beş köşe'', diğerleri dairesel, içten ise at nalı biçimindedir. Narteksi yoktur. Sonradan kuzey girişi eklenmiştir. Tuğla beşik kemerli orijinal batı girişinin kapatıldığı mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Yapının minaresi yoktur. Kuzey portali son cemaat mahalli olarak kullanılmaktadır.
Küçük Fatih Camii
Bahçecik mahallesinde yer alan Küçük Fatih Camii’nin özgün yapısı bir Bizans kilise ya da şapelidir. 1665’e kadar camiye/mescide dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Yapının özgün biçimi dikdörtgen planlı, tek nefli ve tek apsislidir. Üzeri içeriden üç takviye kemerli beşik tonozla, dışarıdan ise kırma kiremit çatıyla örtülmüştür. Yapının kuzey tarafına sonradan bir son cemaat mahalli eklenmiştir.
Kudrettin Camii
Esentepe mahallesinde yer alan yapının, İmparator III. Alexios’un (1349 - 1390) kızı Anna tarafından Aziz Philip anısına yaptırıldığı söylenir. Yapı tek nefli, tek apsisli ve kubbelidir. Fethin hemen ardından psikoposluk kilisesi olan Chrysokephalos Kilisesi’nin (Fatih Büyük Camii) camiye çevrilmesi nedeniyle, batısına narteks niteliğinde geniş bir mekan eklenerek yeni psikoposluk kilisesi olarak 1665 yılına kadar kullanılmıştır.
Kemerkaya Merkez Camii
Kemerkaya mahallesinde yer alan yapının özgün hali 19.yy’a tarihlendirilen üç nefli bir bazilikadır. Doğu bölümüne yeni bir bölüm eklenerek yapı Trapez şeklini almıştır. Kuzey bölümüne bir merdiven eklenerek üstte bir mahfil katı oluşturulmuştur. Doğu cephesi ile narteks bölümü kapatılmıştır.
Hüsnü Göktuğ Paşa Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan caminin özgün yapısı bir Bizans kilisesidir. 1953 yılında Hüsnü Göktuğ Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür. Özgün hali üç nefti ve üç apsisli bir bazilikadır. Doğu duvarı dışında yapının dış çeperi ile üst örtü ve kolonları aynen korunmuştur. Duvarlar moloz ve kesme taştan inşa edilmiştir. Yapı içten beşik tonozla, dıştan ise kırma kiremit çatıyla örtülmüştür.
Hatuncuk Hatun Camii
Günümüzde 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yapı, H. 930 / M. 1523 yılında tekke olarak inşa edilmiş, 1923 yılında camiye dönüştürülmüştür. Cami, Emir Mehmed Türbesi’nde yatan ve 19. yy.da ölen Kadiri şeyhi Osman Baba'nın tekkesi olarak Cumhuriyet'e kadar kullanılmıştır. Pek çok onarım ve değişiklikler geçiren yapının bugünkü haliyle 19. yy. eseri olduğu belirtilmektedir.
Fatih Büyük Camii
Eski şehrin surları içerisinde, Ortahisar'dadır. Şehrin en büyük kilisesidir. Üç nef, bir transept ve bunların kesişim noktasında bir kubbe, narteks, dış narteks ve kuzey girişine sahiptir. Orijinal tek apsisi orta nefin sonunda yer alır. Var olan küçük apsisin, sonradan eklenmiş olabileceği söylenmektedir. Millet'ten naklederek, kilisenin imparator Constantin'in bölgeyi yönetimine verdiği yeğeni Hannibalianus tarafından M.S.
Zafer Mahallesi Camii
Zafer Mahallesi'nde yer alan cami tescil fişlerine göre mahalle halkı tarafında 1960 ile 1963 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Kare planlıdır. Betonarme karkas arası briket dolguludur. Alt pencereler beton lentolu, üsttekiler ise tuğladan dairevi kemerlidir. Üzeri ahşap kırma çatı ile örtülüdür. Silindirik dört beton direk "U" biçimli betonarme mahfili ve tavanı taşır.
Yeni Camii
Çömlekçi Mahallesi'nde yer alan cami dikdörtgen planlı, betonarme hatıllı kagir bir yapıdır. Tek şerefeli minaresi betonarme olarak inşa edilmiştir. Tescil fişlerine gör Torullu Müteahhit Temel Aras tarafından 1959 ile 1961 yıllan arasında inşa ettirilmiştir.
Tekke Camii
Günümüzde Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bugünkü caminin ne zaman inşa edildiği kesin değildir. Ancak H. 1000 / M. 1591-92 yılında Derviş Ali Baba adına bir zat tarafından tekke olarak yaptırıldığı, sonradan camiye dönüştürüldüğü iddia edilmektedir. H. 1258 / M. 1842-43 tarihli vakıf kaydına göre burada bir caminin var olduğu anlaşılmaktadır. 19. yy’ın sonunda yapının yeniden ele alınarak tekrar inşa edildiği belirtilmektedir.
Tahtalı Camii
Erdoğdu Mahallesi'nde yer alan ve 19. yy. sonuna tarihlendirilen Tahtalı Camii'nin özgün yapısı kareye yakın bir dikdörtgendir. Duvarlar moloz taş ve düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Ahşap mahfil katı dört ahşap sütun ile taşıtılmaktadır. Giriş kuzeydendir. Minaresi yoktur. Günümüzde söz konusu cami, özgün durumundan oldukça uzaklaşmıştır. Sonradan bir son cemaat yeri ile kuzeybatı köşesine minare eklenmiştir.
Şükraniye Camii
Erdoğdu Mahallesi'nde yer alan cami, kare bir plan üzerine tek kubbe!' olarak inşa edilmiştir. Kubbe, köşelerde eksedralara oturur. Altı betonarme sütunla taşınan beş bölümlü bir son cemaat revakı vardır. Tek şerefeli betonarme minaresi kuzeybatı köşededir.
Semerciler Camii
Çarşı Mahallesi'nde yer alan cami, kare bir plan üzerine üç bölümlü bir son cemaat yeri ve harim bölümünden oluşmaktadır. Özgün durumunda üst örtüsü kubbeli iken, onarımı sırasında ahşap tavanla örtülmüştür. Caminin kuzey ve batı cephelerinde iki giriş kapısı bulunmaktadır. Sade bir mihraba sahip caminin ahşap minberi geometrik geçmelerden oluşan bir süsleme sergiler. Caminin minaresi güneydoğu köşesinde yer almaktadır.
Musa Paşa Camii
Ortahisar Mahallesi Musa Paşa Sokak'ta yer alan cami tek üniteli camilerin tipik bir örneğidir. Cami girişi üzerindeki mermer kitabesine göre H. 1079 / M. 1668 yılında Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üç bölümlü bir son cemaat revakı ile kubbe!' bir harim kısmına sahiptir. iç mekanın aydınlatılması son cemaat revakı ve doğu cephesindeki pencerelerden sağlanmaktadır (Yüksel, s. 99).
Konak Camii
Cumhuriyet Mahallesi, Uzun Sokak'ta yer alan caminin hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı belli değildir. Kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan ayet kitabeden H. 1301 / M. 1883-84 yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Dikdörtgen bir plan üzerine kırma ahşap çatılı olarak inşa edilen yapı, harim ve son cemaat revakından oluşmaktadır.
İçkale Camii
İçkale Camii kitabesine göre H. 875 / M. 1470 yılında, Sultan Bayezid'in oğlu Sultan Abdullah'ın Trabzon Valiliği sırasında, annesi Şirin Hatun tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı bir harim ve son cemaat revakından oluşmaktadır. Kırma ahşap çatıyla örtülü caminin kuzeybatı köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi 1963 yılında eklenmiştir. H. 1286 / M. 1869 ve H. 1309 / M.
Hoca Halil Camii
Pazarkapı Mahallesi'nde yer alan bu cami, yerinde var olan bir başka caminin yıkılmasıyla R. 1312 / M. 1896 yılında inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir plana sahip olan cami, harim ve son cemaat revakından oluşmaktadır. Ahşap kırma çatılı caminin güneybatı köşesinde yer alan tek şerefeli minaresi ilk yapıdan kalmadır. Camiye ilişkin özgün ya da onanma ilişkin herhangi bir kitabe yoktur.
Hızırbey Camii
Hızırbey Camii, güney cephesindeki pencere üzerindeki kitabeye göre H. 8 Rebrul-evvel 1213 / M. 20 Ağustos 1798 tarihinde inşa edilmiştir. Avlu kapısının solundaki abdestlik duvarındaki kitabesine göre H. 1253 / M. 1837 yılında ve bunu takiben H. 1276 / M. 1859 ve H. 1321 / M. 1903 yıllarında onarım ve değişiklikler geçirmiştir. Cami kareye yakın dikdörtgen bir harimden oluşmaktadır. Kubbe dıştan sağır kemerli bir kasnağa oturur.
Hasan Ağa Camii
Mumhane Önü’nde, Sakız Meydanı’nda yer alan cami H. 955/ M. 1548 yılında Hacı Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır. Düzgün yontma taşlarla inşa edilen yapı, üzerine oturduğu parselin düzensiz biçimini almıştır. Fevkani bir biçimlenme gösteren caminin alt katında dükkan vardır. Üzeri ahşap kırma çatı ile örtülü yapının harimine güneydoğu köşesindeki merdivenlerle çıkılmaktadır.
Hamza Paşa Camii
Gülbahar Hatun mahallesinde Küçük İmaret Mezarlığı’nın batısında yer alan cami, mezarlık içinde açık türbesi bulunan Hamza Bey tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi bulunmayan caminin ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak Hamza Bey, mezar kitabesine göre H. 1148/ M. 1735 yılında öldüğüne göre bu tarihten önce inşa ettirildiği düşünülmektedir.
Hacı Yahya Camii
Çarşı mahallesinde Vakıfhan’ın güneydoğu cephes, üst katında yer alan cami, giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre H. 1196 / M. 1781-82 yılında Hacı Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen bir plan üzerinde sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü camiye güney cephesinden bir merdivenle ulaşılır. Giriş kapısının solunda şadırvan nişi bulunmaktadır. Ahşap direklerle taşınan bir mahfil katı vardır.
Hacı Salih Camii
Çarşı mahallesi, Semerciler yokuşunda, Alacahan’ın Batı duvarı bitişiğinde yer almaktadır. Mihrap üzerindeki kitabeye göre H. 1276 / M. 1860 yılında Hacı Salih tarafından inşa ettirilmiştir. Fevkani camiler grubuna girmektedir. Altta beşik tonozlu üç dükkanla beşik kemerli bir giriş kapısı vardır. Bu kapıdan bir merdivenle üst kattaki cami harimine çıkılmaktadır. Dikdörtgen bir iç hacme sahiptir.
Hacı Kasım Camii
Yerinde var olan ahşap mescidin yanması üzerine Hazinedarzade Osman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrap üzerindeki tek satırlık ayet kitabesine göre inşa tarihi R. 11 Haziran 1236 / M. 23 Haziran 1821’dir. Düzgün yontma taşlarla kare bir plan üzerine bir harim ve tek kubbeden oluşan caminin girişi kuzey cephesindedir.minaresi kuzeybatı köşesinde, taştan ve tek şerefelidir.
Erdoğdu Camii
Erdoğdu mahallesinde yer alan cami, Evliya Çelebi’ye göre H. 985/ M. 1557 yılında padişahın emriyle Erdoğdu Bey tarafından yapılmıştır. Yığma taş olarak inşa edilen cami, dikdörtgen biçimli bir harim ile son cemaat revakından oluşmaktadır. Kırma çatılı bir örtüye sahip yapının minaresi sonradan inşa edilmiştir. Caminin birçok onarım geçirdiği bilinmektedir. Bugün mihrap üzerinde yer alan onarım kitabesi H. 1317 / M. 1899 tarihlidir.
Değirmendere Camii
Dikdörtgen planlıdır. Beton karkas, moloz taş ve tuğla dolgulu kargirdir. Alt pencereler geniş ve beton lentoludur. Üst pencereler beton lentolar üstüne dairevi kemerlidir. Üstü dört yöne eğimli kiremit çatılıdır. Son cemaat mahallinin çatısı daha alçaktır. İçi sıvalı ve badanalıdır. Mihrap kademeli kemerlidir. Minber ahşap ve basittir. Kuzeybatı kenarda yer alan tek şerefeli minaresi betonarmedir.
Çarşı Camii
Trabzon’un Çarşı mahallesi Kemeraltı mevkiinde yer alır. Cami, uzun yıllar Trabzon’da valilik yapmış Hazindarzade Osman Paşa tarafından H.1225, M. 1839 yılında yaptırılmıştır. Caminin kurulduğu saha eğimli olduğu için kuzey cephesinde son cemaat mahallinin altına dükkanlar yerleştirilmiştir. Şehrin en büyük camisidir. Yapıda muntazam bir taş işçiliği göze çarpar. Kapı ve pencere silmelerinde barok süslemeli bordürler görülür.
Ayasofya Camii
Günümüzde cami olarak kullanılmakta olan Trabzon Ayasofya Müzesi, Trabzon İmparatorluğu krallarından I. Manuel Komnenos zamanında (1238 - 1263) inşa edilmiştir. 1427 yılına tarihlenen çan kulesi kilisenin batısında yer almaktadır. Kilisenin kuzeyinde bulunan üç apsisli şapel kalıntısı ise daha erken bir döneme aittir. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethini takiben yapı, camiye çevrilmiş ve vakıf eser olmuştur.
Askeri Camii
Günümüzde Erdoğdu mahallesi, Erdoğdu Kışlası içerisinde kalan yapı H. 1330, M. 1911-12 yılında Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kare bir plan üzerine kesme taş olarak inşa edilmiştir. Üst örtüsü içeriden bağdadi bir gizli kubbe üzeri ahşap kırma çatılıdır. 1963 yılında yapılan belgeleme çalışmalarında çökmek üzere olan ahşap tavanın, içeriden dört ahşap direkle desteklendiği belirtilmiştir. Mihrap kabartmalı dairevi kemerlidir.
Camiler (İlçe)
Akçaabat İlçesi, Merkez Orta Mah. CamiiTrabzon ili Akçaabat ilçesinde, Tarihi dokunun hissedildiği ve koruma altındaki Orta Mahalle’de yer alan cami geleneksel yöre mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Caminin H.1222-(M.1807) tarihli vakfiyesinden anlaşılacağı üzere, ilk cami yıkılmış ve günümüzdeki cami Molla Bekir oğlu Hafız Üzeyir Efendi tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı yığma teknikte inşa edilmiştir.