ელ-ფოსტის მისამართი

პაროლი   ?

444 15 61
ხორუმი
ცეკვა ხორუმი ესაა შავი ზღვის რეგიონისათვის დამახასიათებელი, ურთიერთ..
რე
ჩაცმა, კულტურის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია რომელიც რეგიონის,..
Kemençe
Ağaçtan yapılan üç telli ve yaylı bir müzik aletidir. Kemençe üzerinde nota yerlerini belirleyen ve parmakların kapak tahtasına değmesini önleyen “Kravat” bulunur.
444 15 61
  

  

 

 

                                                                           

Bu web sayfası DOKA teknik desteği ile hazırlanmıştır.
Home of Trabzon © T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı